Zákaznická podpora:725 325 271objednavky@satomar.cz

Reklamace / servis

Adresa pro zasílání reklamací:

Satomar, s.r.o.
Karlova 979/37
614 00 Brno - Maloměřice
E-mail: reklamace@satomar.cz

Reklamace zboží se řídí reklamačním řádem.

Pro usnadnění reklamačního procesu žádáme zákazníky o přiložení reklamačního formuláře, případně opis údajů z reklamačního formuláře na samostatný papír.

Reklamační formulář ke stažení:

DOC

PDF

 

Reklamační řád

Způsob reklamace

Při uplatnění reklamace je nutno předložit kompletní reklamovaný předmět plnění včetně příslušenství nebo jeho reklamovanou část. V případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

 

Přesné označení vytýkaných vad a specifikaci práv, která kupující vůči prodávajícímu uplatňuje, je třeba prodávajícímu sdělit hned na počátku při uplatnění reklamace, nejpozději před předáním reklamovaného předmětu prodávajícímu.

Součástí reklamace musí být kontaktní údaje se zpětnou adresou, telefonem, případně mailem a bankovním spojením pro případné vrácení peněz.

V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

Práva a povinnosti reklamujícího

Reklamující je povinen při předání zboží do reklamace odstranit veškeré zaheslování a blokování (např. FMI, Xiaomi účet, Google účet apod.), které by mohlo bránit provedení řádné diagnostiky přístroje. U bezpečnostních zařízení je nutné odstranit hesla, aby bylo možné zařízení kompletně otestovat servisním oddělením. Návod na odebrání hesla v aplikaci Smartlife najdete zde.

Prodávající při převzetí zboží k reklamačnímu řízení neodpovídá za data a informace reklamujícího, jež jsou uloženy na pevných discích, pamětích či dalších nosičích informací, jež jsou součástí zboží přebíraného k reklamací, ani za případnou ztrátu takových dat a informací.

V případě uplatnění reklamace si spotřebitel ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního, a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. U křehkého zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly.

Délka záruky:

Délka záruky se řídí § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku a u nového zboží je stanovena na 24 měsíců.

Pokud se jedná o použité spotřební zboží, doba záruky je stanovena prodávajícím na 12 měsíců. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

V případě, kdy je kupujícím podnikatel, přebírá prodávající v prvé řadě záruku za jakost v délce, kterou uvádí výrobce předmětného zboží či produktu (např. výrobky HP 1 rok) maximálně však 24 měsíců. Uplatní-li kupující vadu výrobku, za kterou prodávající odpovídá, má kupující nárok na její odstranění. V případě zakoupení zboží, jehož užívání je určeno pro podnikatelskou činnost (např. EET systém, tiskárny účtenek aj.), platí stejná pravidla jako pro právnickou osobu, pokud není smluvně stanoveno jinak.

Záruka na životnost baterie je stanovena na 12 měsíců. Záruka na plnou kapacitu baterie je stanovena na 6 měsíců.

Vyřízení reklamace

Doba trvání reklamace počíná dnem uplatnění reklamace a končí dnem vyřízení reklamace, nikoliv až dnem vyzvednutí zboží. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se prodávající s reklamujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se reklamujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od reklamujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžadovaných podkladů.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

 • vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti a na poškození zařízení způsobené nadměrným mechanickým opotřebením
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • poškození způsobené nevhodným skladováním
 • vniknutí cizích látek do přístroje nebo byly-li poškozeny či odstraněny plomby v případě, že je výrobek plombami opatřen
 • provozování v agresivním prostředí (prašnost, vlhkost, teplota)
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
 • vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu a případné škody v důsledku toho vzniklé
 • pokud bylo zboží nebo jeho část poškozena počítačovým virem
 • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), neodborné opravě přístroje, neautorizovanému rozebrání přístroje
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí – prodávající doporučuje kupujícímu pravidelné čištění mechanických součástí (PC sestavy, větráky, chladiče) odborným servisem, v důsledku poškození produktu vlivem prachu může dojít k zamítnutí reklamace
 • v případě vadných pixelů záleží na jejich počtu; Norma ISO 13406-2: Jelikož se každý LCD displej skládá z minimálně 2,32 milionu subpixelů, není z hlediska výrobních technologií prakticky možné předcházet ztrátám pixelů. Do prodeje mohou být dány LCD s maximálně deseti vadnými pixely. To znamená, jestliže je počet těchto vadných bodů menší než deset, nevzniká zákazníkovi nárok na reklamaci.

Uvedení do původního stavu

V případě vrácení zboží ze zápůjčky nebo v rámci 14denní lhůty je třeba, aby produkt byl ve stejném stavu v jakém byl prodán. Produkt musí být řádně zabalen, očištěn, uveden do továrního nastavení a dodán v kompletním balením.

Všechny produkty je potřeba vrátit kompletní, včetně obalových materiálů, nepoškozené a bez známek používání. Není nutné vracet zboží zpět v originální, původní krabici.

Poškození a použití zboží

Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.

V případě koupě již použitého zboží činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění jeden rok.

V případě nákupu tabletu s operačním systémem Windows, který obsahuje licenci na produkt Office, nelze požadovat vrácení plné nákupní částky. V případě, že ve zkušební lhůtě aktivujete licenci Office 365, stáváte se ročním předplatitelem a není možné službu předčasně ukončit. Při vrácení tabletu tak bude započtena cena licence v aktuální prodejní výši dle stránek microsoft.cz (leden 2019 - CZK 1899) a tato částka bude odečtena od kupní ceny tabletu.

Náklady reklamace a řešení sporů

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr

Rozdíl v reklamačním řízení v souvislosti se změnami mezi starým a novým Občanským zákoníkem (převzato ze stránek dtest.cz)

Nový občanský zákoník Starý občanský zákoník

Zákonná záruka

zákonná odpovědnost z vad

Záruka

Kupující je oprávněn uplatnit záruku u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. (§ 2 165 odst. 1)

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců (§ 620 odst. 1).

Pokud jde o nepodstatné porušení smlouvy (většinou opravitelná vada) – právo na opravu nebo přiměřenou slevu. Není-li opraveno včas, pak je možné odstoupit od smlouvy (§ 2 107)

Odstranitelná vada – nárok na opravu, nebo výměnu části. Není-li to neúměrné, možná výměna. Pokud to není možné, pak sleva nebo vrácení peněz (§ 622 odst. 1).

Podstatné porušení smlouvy (většinou neopravitelná vada) – kupující si vybírá mezi výměnou součásti, dodáním nové věci bez vad, slevou nebo odstoupením od smlouvy (§ 2 106).

Neodstranitelná vada – nárok na výměnu, slevu nebo vrácení peněz (§ 622 odst. 2).

Při výměně věci nová záruka není. Pro spotřebitele je lepší chtít peníze zpět.

Pokud dojde k výměně věci nebo její části, běží nová záruka (§ 627 odst. 1).

Při opakovaných vadách (3 stejné nebo 4 různé) nebo větším množství vad najednou během záruky na jedné věci, je možné požadovat výměnu součásti, výměnu věci nebo odstoupit od smlouvy.